Nội dung và kế hoạch biên soạn giáo trình/tài liệu phần giáo dục dành cho địa phương

Nội dung biên soạn bao gồm các vấn đề: Kinh tế xã hội địa phương; lịch sử, địa lí, văn hoá, văn học, nghệ thuật, động thực vật địa phương; vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội ở địa phương, thuộc các môn học: Lich sử; Địa lí; Ngữ văn; Giáo dục công dân/ Đạo đức; Công nghệ; Âm nhạc.

 


Giáo trình/tài liệu phần dành cho địa phương được biên soạn theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nội dung được biên soạn bao gồm các vấn đề: Kinh tế xã hội địa phương; lịch sử, địa lí, văn hoá, văn học, động thực vật địa phương; vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội ở địa phương, thuộc các môn học: Lịch sử; Địa lí; Ngữ văn; Giáo dục công dân/ Đạo đức; Công nghệ; Âm nhạc.


Các địa phương lựa chọn nội dung biên soạn đảm bảo các yêu cầu sau
:

  • Đảm bảo tính tiêu biểu, đặc trưng của địa phương
  • Bám sát nội dung giáo dục của địa phương, phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương
  • Đảm bảo tính thống nhất về nội dung và thời gian giữa tài liệu/giáo trình địa phương với nội dung và thời gian quy định trong chương trình chung
  • Đảm bảo tính vừa sức:
 
  • Đối tượng sử dụng tài liệu: là giáo viên,
  • Đối tượng sử dụng giáo trình là giảng viên sư phạm
  • Mục tiêu của tài liệu : Giáo dục cho học sinh tiểu học/ THCS,
  • Mục tiêu của giáo trình: Giáo dục, hướng dẫn SV CĐSP tiểu học/THCS thực hiện chương trình giáo dục địa phương ở TH và THCS.


Thời lượng quy định cho chương trình các môn học phần dành cho địa phương ở các cấp:

STT

Cấp học

Môn học

Số tiết

 Tiểu học

Đạo đức

15

2

Lịch sử

2

Địa lý

2

Âm nhạc

10

THCS

Lịch sử

7

Địa lý

5

7

Ngữ văn

24

8

CĐSP tiểu học

Lịch sử

15

9

Địa lý

15

10

Đạo đức

30

11

Âm nhạc

30

12 

CĐSP THCS

Lịch sử

30

13

Địa lý

15

14

Ngữ văn

45

 

Kế hoạch biên soạn được thực hiện như sau:

STT

Hoạt động

Thời gian

Kết quả dự kiến

1

Các tỉnh xác định nội dung biên soạn và lập danh sách tác giả

1.1

Các tỉnh:
- Xác định nội dung biên soạn
- Tuyển chọn tác giả biên soạn

12/06–1/07

Bản đăng kí các tài liệu biên soạn và danh sách tác giả

2

Tuyển chọn chuyên gia quốc tế

2.1

Tuyển chọn chuyên gia quốc tế, xây dựng kế hoạch và nội dung tập huấn 

11/06– 5/07

- Tuyển chọn 1 chuyên gia quốc tế
- Xây dựng nội dung tập huấn và kế hoạch  tập huấn

3

Tập huấn biên soạn giáo trình/tài liệu

3.1

Tập huấn biên soạn giáo trình/tài liệu phần dành cho ĐP cấp tiểu học, THCS và CĐSP đào tạo GV tiểu học; GV THCS

6 - 7/07

Gần 200 giáo viên tiểu học, THCS, giảng viên CĐSP cấp tiểu học, THCS, cán bộ Sở GD & ĐT, Phòng GD và chuyên gia các môn học liên quan được tập huấn

4.

Lập kế hoạch biên soạn

4.1

Xây dựng kế hoạch biên soạn tổng thể của DA và kế hoạch  biên soạn của các địa phương  

9 - 10/07

- Bản kế hoạch biên soạn của DA
- 13 bản kế hoạch biên soạn của 13 tỉnh ( tỉnh Lai Châu không đăng ký biên soạn, do chưa thành lập trường CĐSP )

5

Xây dựng đề cương

 

 

5.1

Xây dựng đề cương giáo trình/tài liệu

10 -11/08

Văn bản đề cương, các môn học của 13 tỉnh

5.2

Thẩm định đề cương tại địa phương và chỉnh sửa đề cương

12/07-1/08

Đề cương được các tác giả chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng thẩm định địa phương

5.3

Thẩm định đề cương ở trung ương

2 - 4/08

HĐTĐ trung ương thẩm định ĐC, đưa ra ý kiến phản hồi, gợi ý chỉnh sửa

5.4

Chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương:
- Chỉnh sửa đề cương
- Hội nghị hoàn thiện đề cương

5-7/08

Các bản đề cương tài liệu/giáo trình được nghiệm thu

6

Biên soạn bản thảo 1

6.1

Biên soạn bản thảo 1

8-10/08

Bản thảo 1

6.2

Thẩm định bản thảo 1 tại địa phương

11/08

HĐTĐ địa phương đưa ra ý kiến phản hồi, gợi ý chỉnh sửa

6.3

Thẩm định bản thảo 1 cấp trung ương

12/08

HĐTĐ trung ương đưa ra ý kiến phản hồi, gợi ý chỉnh sửa

6.4

Chỉnh sửa bản thảo 1

1/09

Hoàn thiện bản thảo 1

7

Thử nghiệm lần 1

7.1

Triển khai dạy học thử nghiệm tại các trường thực hành SP Tiểu học, THCS và DTNT và trường CĐSP

2-4/09

- Dạy và học thử nghiệm tại 13 trường tiểu học, 13 trường THCS thực hành, 13 trường DTNT của 13 tỉnh thuộc DA.
- Dạy và học thử nghiệm tại khoa đào tạo GV tiểu học và khoa  đào tạo GV THCS của 13 tỉnh

7.2

Chỉnh sửa bản thảo 1

5-8/09

Bản thảo 2

8

Thử nghiệm lần 2

8.1

Triển khai dạy học thử nghiệm tại trường thực hành SP TH, THCS, DTNT tại các địa bàn khác nhau trong tỉnh

9-10/09

- Dạy và học thử nghiệm tại 130 trường tiểu học và 130 tường THCS và DTNT (mỗi tỉnh: 10 trường tiểu học, 10 trường THCS và DTNT)

8.2

Chỉnh sửa bản thảo 2

11/09

Bản thảo 3

9

Thẩm định lần cuối

9.1

Thẩm định bản thảo 3 tại địa phương

12/09

HĐTĐ địa phương đưa ra ý kiến phản hồi, gợi ý chỉnh sửa

9.2

Thẩm định bản thảo 3 tại trung ương

1/2010

HĐTĐ trung ương đưa ra ý kiến phản hồi, gợi ý chỉnh sửa

9.3

Chỉnh sửa lần cuối

2/2010

Hoàn thiện bản thảo

10

Phổ biến

10.1

Giáo trình/tài liệu được biên tập, in ấn, phát hành

3-5/2010

Giáo trình/tài liệu chính thức dùng cho giáo viên tiểu học, THCS, giảng viên CĐSP tiểu học, CĐSP THCS tại các tỉnh miền núi phía Bắc