Mục tiêu và kế hoạch của hoạt động Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Mục tiêu hỗ trợ nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của Dự án là nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng cho các giảng viên sư phạm, nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn của thực tế dạy và học tại 14 Tỉnh miền núi phía Bắc.

 

 


Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm gần đây các trường Cao đẳng sư phạm( CĐSP) đã rất quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học( NCKH) đã trở thành nhiệm vụ hàng năm của các giảng viên sư phạm( GVSP) . Tuy nhiên, số đề tài nghiên cứu ứng dụng, giải quyết những vấn đề khó khăn của GV và HS nói chung, HS dân tộc thiểu số nói riêng không nhiều. Các đề tài chủ yếu mang tính lý thuyết hoặc thực hiện theo nghĩa vụ ít có giá trị ứng dụng vào thực tiễn.

Nguyên nhân cơ bản là do năng lực nghiên cứu của giảng viên còn hạn chế, cán bộ quản lý chưa có những định hướng cụ thể cho các vấn đề cần nghiên cứu.

 

Căn cứ vào kết quả khảo sát ban đầu, dự án đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng( NCKHSPƯD) cho các GVSP và nâng cao nhận thức năng lực quản lý về NCKHSPƯD cho cán bộ quản lý.

 

Mục tiêu:

 

Mục tiêu chung:

Hỗ trợ kĩ thuật nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng giải quyết các vấn đề khó khăn của GV, HS dân tộc thiểu số trong dạy và học cho các giảng viên sư phạm. 


Mục tiêu cụ thể:

 • Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với đặc điểm và nhu cầu địa phương.
 • Hỗ trợ xây dựng năng lực về NCKHSPƯD cho các hội động khoa học và cán bộ quản lý
 • Phổ biến rộng rãi các công trình NCKH xuất sắc.
 • Phát triển các hoạt động chuyển giao năng lực NCKH cho giáo sinh.

 

Kế hoạch
Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Dự án triển khai các hoạt động :

 • Tập huấn kĩ thuật về NCKHSPƯD cho giảng viên cốt cán, do chuyên gia Quốc tế tập huấn.
 • Thực hành nghiên cứu ứng dụng tại địa phương: Nhằm nâng cao năng lực, khắc sâu nhận thức và hình thành kĩ năng Nghiên cứu ứng dụng( NCƯD) cho GV cốt cán trước khi họ trở thành báo cáo viên tập huấn cho đồng nghiệp tại địa phương, sau tập huấn của chuyên gia quốc tế, nhóm cốt cán của mỗi tỉnh sẽ thực hành 2 đề tài nghiên cứu : 1 đề tài NC cấp Tiểu học( TH), 1 đề tài NC cấp Trung học cơ sở( THCS).

 

Quy trình thực hiện như sau:

 

 
 • Mỗi trường SP đề xuất 2 đề tài NCUD, tập trung vào các vấn đề khó khăn trong dạy và học của GV , HS DTTT
 • Chuyên gia trong nước xét duyệt đề tài
 • Tập huấn củng cố cách xác định vấn đề NC và xây dựng đề cương NC
 • Tác giả xây dựng đề cương NC
 • Chuyên gia trong nước xét duyệt đề cương NC
 • Tác giả chỉnh sửa đề cương NC
 • Thực hành NC tại địa phương
 • Báo cáo kết quả
 • Đánh giá kết quả
 • Tập huấn CBQL ( Lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường thực hành SP) nhằm nâng cao nhận thức về NCKH ứng dụng và phương pháp đánh giá các đề tài NCKH ứng dụng.
 • Tập huấn mở rộng cho đối tượng hưởng lợi thứ 2 ở 14 tỉnh.
 • Triển khai NCKH ứng dụng mở rộng tại địa phương( theo quy trình trên)
 • Đánh giá kết quả nghiên cứu của các đề tài
 • Xây dựng tài liệu nghiên cứu ứng dụng, in ấn, phát hành.

 

Kế hoạch cụ thể:

STT

Hoạt động

Thời gian

1

Tuyển chuyên gia quốc tế, xây dựng kế hoạch và nội dung tập huấn

7-12//2007

2

Tập huấn kĩ thuật NCKHSPƯD cho giảng viên cốt cán và chuyên gia trong nước - vòng 1.

1/2008

3

Thực hành xây dựng đề tài NCKHSPƯD

2-5/2008

4

Tập huấn vòng 2 cho giảng viên cốt cán và chuyên gia trong nước

9-10/2008

5

Tập huấn cho CBQL

10/2008

6

Nghiên cứu thí điểm  

11/2008 – 3/2009

7

Đánh giá kết quả NC (ở địa phương và ở trung ương)

4 – 5/2009

8

Tập huấn giảng viên cốt cán  xây dựng kế hoạch tập huấn mở rộng tại địa phương

6/2009

9

Tập huấn mở rộng cho đối tượng hưởng lợi thứ 2 tại địa phương

7/2009

10

Triển khai NCKHSPƯD ở địa phương

8 – 12/2009

11

Đánh giá, nghiệm thu

1-2/2010

12

Biên tập, hòan thiện tài liệu NCKH ứng dụng

1 -4/2010

13

 In ấn phát hành

5/2010