Khảo sát tìm hiểu thực trạng 

Để xây dựng kế hoạch hoạt động đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang tính phù hợp, hiệu quả, thiết thực và bền vững, Dự án đã tiến hành khảo sát cơ bản tại 14 tỉnh miền núi phía Bắc về các nội dung liên quan. Trong đó nội dung cơ bản tập trung vào đổi mới PPDH theo hướng dạy và học tích cực.