Áp dụng Dạy học tích cực trong năm học 2006-2007 

Sau khi đã tập huấn cho giáo viên/giảng viên và Cán bộ quản lí giáo dục, để thực hiện mục tiêu xoá bỏ dạy học thụ động “ đọc - chép” , Dự án tổ chức thực hiện áp dụng D&HTC trong năm học 2006- 2007 và phát động cuộc thi áp dụng D&HTC trong các môn học từ tháng 9- 12/2006.