Bản in

Tập Huấn Cán bộ quản lý Giáo dục về 3 phương pháp Dạy và Học tích cực mới 25-31/072007

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: TẬP HUẤN DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC
THỜI GIAN:  5 ngày từ 25/07 - 31/07/2007

MỤC TIÊU :
1.   Mở rộng và nâng cao hiểu biết về dạy và học tích cực.
2.   Định hướng kế hoạch áp dụng các PPDH mới vào các môn học phù hợp với điều kiện thực tế địa phương
3.   Phát triển năng lực quản lý, đánh giá việc áp dụng các PPDH mới vào thực tế dạy học tại 14 tỉnh. 

 

NỘI DUNG :
1.  Những vấn đề cập nhật về dạy và học tích cực

  • Sự khác biệt D&H truyền thống và D&H tích cực
  • Khái niệm học sâu (cảm giác thoải mái, sự tham gia tích cực)
  • Ba phương pháp  dạy học: Học theo hợp đồng, học theo góc và học theo dự án
  • Năm yếu tố thúc đẩy dạy và học tích cực
  • Hai kỹ thuật mang tính hợp tác: khăn phủ bàn, các mảnh ghép
  1. Thực hành đánh giá việc áp dụng D&H tích cực
  • Đánh giá bài tập vận dụng học theo hợp đồng
  • Đánh giá bài tập vận dụng học theo  góc
  • Đánh giá bài tập vận dụng học theo dự án
Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY 

Kế hoạch cụ thể:

 

NGÀY 1
Sáng


Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

8.30 – 9.00

- Đón tiếp đại biểu
- Khai mạc

 

 

 

 

Dự án

 

9.00 -10.00

 - Phát biểu mong đợi
- Xây dựng  nội quy lớp tập huấn
-  Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp 

 

 

 Giấy màu,      Giấy Ao
 Slide

P. Nga
T. Nga

10.00- 10.15

Nghỉ

 

 

 

 

10.15- 11.30

Khái niệm học sâu

-Trao đổi : Sự khác biệt D&H truyền thống và D&H tích cực
-Trình bày khái niệm học sâu

 Lắng nghe và thảo luận

 

 Slide

 

   T. Nga
   P. Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều


Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

14.00- 15.30

 Năm yếu tố thúc đẩy dạy học tích cực

  Trình bày

 

 Lắng nghe và trao đổi

Slide : Năm yếu tố thúc đẩy dạy học tích cực

   P. Nga
   T. Nga

15.30- 15.45

Nghỉ

 

 

 

 

15.45- 17.00

 kĩ thuật “Khăn trải bàn”

 -Tổ chức hướng dẫn
 

 

 

- Kết luận

 - Thực hành kĩ thuật khăn trải bàn theo nhóm (nhóm tỉnh)
- Trao đổi kết quả làm việc nhóm.

 Giấy trong và các bài tập

 

 

 Slide

P. Nga
T. Nga

 


 

NGÀY 2
Sáng


Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

8.00 – 10.00

 Kĩ thuật “mảnh ghép”

 -Tổ chức hướng dẫn
 

 

 - Thực hành kĩ thuật mảnh ghép theo nhóm (nhóm tỉnh)

 Giấy trong và các bài tập

 

  P. Nga
  T. Nga

10.00- 10.15

Nghỉ

 

 

 

 

10.15- 11.30

 

 

 

 

- Kết luận

- Trao đổi kết quả làm việc nhóm

 

 

Slide

P. Nga
T. Nga

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

14.00- 15.30

Học theo hợp đồng

-  Làm hợp đồng với các học viên

- Thực tập làm hợp đồng

Hợp đồng và các bài tập

T. Nga
P. Nga

15.30- 15.45

Nghỉ

 

 

 

 

15.45- 17.00

Học theo hợp đồng (tiếp )

- Tổ chức cho HV trao đổi

 

 

 

- Kết luận

- Trao đổi kết quả làm việc theo hợp đồng
- Động não để đưa ra khái niệm học theo hợp đồng

Giấy trong Máy chiếu

 

T. Nga
P. Nga

 

 


NGÀY 3
Sáng


Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

8.00 – 10.00

Học theo hợp đồng (tiếp )

Trình bày:
- Khái niệm
- ưu điểm và hạn chế
- Tổ chức và hướng dẫn thực hiện

 Lắng nghe và trao đổi

Slide

  T. Nga
  P. Nga

10.00- 10.15

Nghỉ

 

 

 

 

10.15- 11.30

 

Học theo hợp đồng (tiếp)

- Giới thiệu một số mẫu hợp đồng 

Lắng nghe và trao đổi

Slide

T. Nga
P. Nga

 

 

 

 

 

 

Chiều


Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

14.00- 15.30

Thực hành đánh giá các bài tập vận dụng học theo hợp đồng

- Tổ chức, hướng dẫn

Đánh giá các bài tập (theo nhóm: cấp học/môn học)

 Các bài tập

T. Nga
P. Nga

15.30- 15.45

Nghỉ

 

 

 

 

15.45- 17.00

Thực hành đánh giá các bài tập vận dụng học theo hợp đồng
(tiếp)

- Tổ chức, hướng dẫn

- Trao đổi cả lớp : Đánh giá các bài tập

 Các bài tập (sử dung các hợp đồng / sản phẩm của lớp tập huấn trước)

T. Nga
P. Nga

 

 


 

NGÀY 4
      Sáng


Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

8.00 – 10.00

Học theo góc

- Trình bày:
+Khái niệm
+Ưu điểm và hạn chế
+ Tổ chức và hướng dẫn thực hiện
- Giới thiệu một số ví dụ về học theo góc

 Lắng nghe và trao đổi

- Slide

 -Tranh ảnh và băng hình

 T. Nga
 P. Nga

10.00- 10.15

Nghỉ

 

 

 

 

10.15- 11.30

Một số cơ sở dạy và học tích cực

- Trình bày
 

Lắng nghe và trao đổi

 

   P. Nga
   T. Nga

 

 

 

 

 

 

Chiều


Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

14.00 -15.30

Thực hành đánh giá các bài tập vận dụng học theo góc

- Tổ chức, hướng dẫn

Đánh giá các bài tập (theo nhóm: cấp học/môn học)

 Các bài tập

 T. Nga
 P. Nga

15.30- 15.45

Nghỉ

 

 

 

 

15.45- 17.00

Thực hành đánh giá các bài tập vận dụng học theo góc
(tiếp)

- Tổ chức, hướng dẫn

Trao đổi cả lớp : Đánh giá các bài tập

 Các bài tập (sử dung các bài tập theo góc / sản phẩm của lớp tập huấn trước)

  T. Nga
  P. Nga

 


 

NGÀY 5
Sáng

Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

8.00 – 10.00

Học theo Dự án

- Tổ chức khai thác vốn hiểu biết của HV
- Trình bày về học theo Dự án

 -  Sử dụng PP “động não” để khai thác vốn hiểu biết của HS

Lắng nghe và trao đổi

- Slide

-Tranh ảnh và băng hình

    P. Nga
   T. Nga
 

10.00- 10.15

Nghỉ

 

 

 

 

10.15- 11.30

Học theo Dự án (tiếp)

- Giới thiệu một số ví dụ về học theo Dự án

Lắng nghe và trao đổi

 

   P. Nga
   T. Nga

 

 

 

 

 

Chiều

Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

14.00 -15.30

Thực hành đánh giá các bài tập vận dụng học theo Dự án

- Tổ chức, hướng dẫn

Đánh giá các bài tập (theo nhóm: cấp học/môn học)

 Các bài tập

   P. Nga
   T. Nga

15.30- 15.45

Nghỉ

 

 

 

 

15.45- 16.00

Thực hành đánh giá các bài tập vận dụng học theo Dự án
(tiếp)

- Tổ chức, hướng dẫn

Trao đổi cả lớp : Đánh giá các bài tập

 Các bài tập (sử dung các bài tập theo Dự án / sản phẩm của lớp tập huấn trước)

    P. Nga
   T. Nga

16.00-17.00

Tổng kết lớp tập huấn

- Hướng dẫn làm phiếu đánh giá

- Tổng kết

Làm phiếu đánh giá lớp tập huấn

 

Dự án