Bản in

Tập Huấn Chuyên gia trong nước và Giáo viên đoạt giải về Kế hoạch bài học áp dụng Dạy và Học tích cực 7-9/09/2007

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: Tập Huấn Chuyên gia trong nước và Giáo viên đoạt giải về Kế hoạch bài học áp dụng Dạy và Học tích cực
 

THỜI GIAN : 3 ngày từ 7 đến 9/9/2007
 

MỤC TIÊU  :
1.  Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng dạy & học tích cực
2.   Thực hành đánh giá và chỉnh sửa  75 kế hoạch bài học được giải


NỘI DUNG  :

1.   Phân tích, đánh giá kế hoạch bài học (KHBH) trên cơ sở các tiêu chí và khung kế hoạch bài học của dự án (1 ngày )
2.   Rà soát, chỉnh sửa KHBH theo cá nhân và nhóm các môn học (1 ngày)
3.   Hoàn thiện KHBH theo hướng dạy & học tích cực (1 ngày )

 

Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY
III. Kế hoạch cụ thể
Ngày 1
Sáng

Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

8.30 – 9.00

- Khai mạc
- Giới thiệu
Mục tiêu, nội dung lớp tập huấn

 

 

Máy chiếu, máy tính

 

Dự án

 

9. 00 –  9.45

Phân tích, đánh giá KHBH trên cơ sở các tiêu chí và khung KHBH của dự án

Tổ chức  làm việc theo 17 nhóm chuyên môn 

 Đọc, phân tích, đánh giá  1 KHBH theo nhóm chuyên môn

17 KHBH của 17 nhóm
- Giấy Ao, bút   dạ

P.Nga/T. Nga

9. 45 -10.00

Nghỉ

 

 

 

 

10.00 – 11.30

- nt -

Tổ chức thảo luận từng bài

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả  làm việc
- Thảo luận, góp ý của các nhóm khác

 - Biên bản làm việc của các nhóm trên giấy Ao

P.Nga/T. Nga

Ngày 1
Chiều

Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

14.00  - 15.30

  Phân tích, đánh giá KHBH trên cơ sở các tiêu chí và khung KHBH của dự án  Rà soát, chỉnh sửa kế hoạch bào học theo nhóm các môn học

Tổ chức thảo luận từng bài

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả  làm việc
- Thảo luận, góp ý của các nhóm khác

- Biên bản làm việc của các nhóm trên giấy Ao

 

P.Nga/T. Nga

15.30- 15.45

Nghỉ

 

 

 

 

15.45- 17.00

 Chỉnh sửa 17 KHBH đã được góp ý

Tổ chức  làm việc theo 17 nhóm chuyên môn 

 

 

 

17 nhóm môn học hoàn
thiện 17 KHBH đã được góp ý

Máy tính

  P.Nga/T. Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 2
Sáng

Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

8.00 – 10.00

Trình bày, góp ý 17 kế hoạch bài học  đã được hoàn thiện theo nhóm

 Tổ chức làm việc liên nhóm (theo chuyên môn)

- Trao đổi chéo, góp ý KHBH đã hoàn thiện theo liên nhóm (ví dụ : Toán cả 3 cấp)

- Máy tính
Máy chiếu đa năng
- 17 KHBH đã được hoàn thiện
 

 

  P.Nga/T. Nga

10.00- 10.15

Nghỉ

 

 

 

 

10.15 - 11.30

 

Trình bày, góp ý 17 kế hoạch bài học  đã được hoàn thiện theo nhóm

 Tổ chức làm việc cả lớp

Đại diện 1 số nhóm giới thiệu KHBH đã được hoàn thiện

 - Máy tính
Máy chiếu đa năng

  P.Nga/T. Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 2
Chiều


Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

14.00-15. 30

Rà soát, chỉnh sửa 58 KHBH 

   Tổ chức làm việc theo cá nhân

 Làm việc cá nhân với sự hỗ trợ của chuyên gia các môn học

- Máy tính
- KHBH của cá nhân
- Giấy Ao, bút dạ
 

P.Nga/T. Nga

15.30- 15.45

Nghỉ

 

 

 

 

15.45- 17.00

- nt- 

Tổ chức làm việc theo nhóm chuyên môn

 Làm việc theo nhóm : góp ý chỉnh sửa từng KHBH với sự hỗ trợ của chuyên gia môn học

- nt-

P.Nga/T. Nga

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 3
Sáng

Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

8.00 – 10.00

Trình bày, góp ý hoàn thiện kế hoạch bài học 

 Tổ chức làm việc cả lớp

  Đại diện  các nhóm giới thiệu KHBH đã được hoàn thiện

- Máy tính
Máy chiếu đa năng
- Các KHBH đã được chỉnh sửa

 

 

 P.Nga/T. Nga

10.00- 10.15

Nghỉ

 

 

 

 

10.15-
11.30

 

-nt- 

   -nt- 

-nt- 

-nt-  

 

P.Nga/T. Nga

 


 

Ngày 3
Chiều

Thời gian

Nội dung

Hoạt động GV

Hoạt động HV

Thiết bị và đồ dùng

Người phụ trách

14.00-15. 30

Trình bày, góp ý hoàn thiện kế hoạch bài học 

   Tổ chức làm việc cả lớp

  Đại diện 1 số nhóm giới thiệu KHBH đã được hoàn thiện

 - Máy tính
Máy chiếu đa năng
- Các KHBH đã được chỉnh sửa

P.Nga/T. Nga

15.30- 15.45

Nghỉ

 

 

 

 

15.45- 17.00

  - Hoàn thiện kế hoạch bài học  -

 

Tổng kết đánh giá lớp tập huấn

- Tổ chức làm việc cá nhân và nhóm hoàn thiện KHBH

 

- Tổ chức đánh giá lớp tập huấn

 

- Tổng kết

 -  Cá nhân, nhóm hoàn thiện KHBH và nộp sản phẩm

-  Hoàn thành phiếu đánh giá lớp tập huấn

 -75  KHBH đã hoàn thiện

 

- Phiếu đánh giá lớp tập huấn

P.Nga/T. Nga

 

 

 

- Dự án