Bản in

Tập Huấn nâng cao kỹ năng áp dụng phương pháp Học theo Dự án 14-18/07/2008

TÊN KHÓA TẬP HUẤN: Tập Huấn nâng cao kỹ năng áp dụng phương pháp Học theo Dự án
CẤP: TRUNG HỌC CƠ SỞ
THỜI GIAN: 5 Ngày ( 14/07 - 18/07/2007)
NỘI DUNG:

Hiểu rõ các khái niệm, các bước và kỹ năng học theo Dự án. Thực hành phương pháp học theo Dự án. Xem xét các dự án đã thực hiện của HS. Hiểu sự hợp tác trong PP học theo dự án. Tham gia và hưởng lợi ích từ việc thực hiện Dự án.Ứng dụng CNTT trong thực hiện Dự án là trọng tâm của đợt tập huấn mà Dự án tổ chức đợt này.

 

Giảng viên:  TS. Chris Tan

Toàn bộ tư liệu, tài nguyên của đợt tập huấn sẽ được đưa sang mục “TÀI NGUYÊN/TRUNG TÂM NGUỒN/Dạy và học tích cực”. Truy cập nhanh TẠI ĐÂY

 Hoạt động cụ thể:
Ngày 1 (14/7/2008)
Bài 1: Thế nào là học theo dự án?

Thời gian

Nội dung

HĐGV

HĐ HV

Phương tiện

Ghi chú

8.30 – 9.00

Khai mạc

 

 

- Projector

- Dự án

9.00 – 10.00

- Tổng quan & mục tiêu
- Thế nào là Học theo dự án?

 

- Trình bày, giải thích
- Tổ chức thảo luận 

- Động não : Thế nào là học theo dự án?
- Thảo luận theo nhóm tỉnh

- Projector
- Video
- Phiếu bài tập 1.1.

-  Chris Tan
-  CGTN

10.00– 10.15

Giải lao

 

 

 

 

10.15 – 11.30

- Sơ đồ dự án: KWL
(Đã biết - Muốn biết – Tìm hiểu)
- Ba bước của PP Học theo dự án

- Giới thiệu sơ đồ KWL

- Tổ chức thảo luận 
- Trình bày

 
- Làm việc cá nhân
- Trao đổi cả lớp
 

- Projector
- Phiếu bài tập 1.2.

- Projector

- Chris Tan
- CGTN

- Chris Tan

11.30 – 14.00

Nghỉ trưa

 

 

 

 

14.00 – 15.00

Bước 1: Lập kế hoạch
 

- Trình bày, giải thích
- Tổ chức thảo luận : Mục tiêu của hoạt động học theo dự án

- Tổ chức thảo luận : Sơ đồ tư duy
 
- Tổ chức thảo luận : Lập kế hoạch cho một dự án

 
- Thảo luận theo nhóm cấp học
- Trao đổi cả lớp

-nt-

 

-nt-

- Projector
- Phiếu bài tập 1.3.

 

- Phiếu bài tập 1.4

 

- Phiếu bài tập 1.5

- Chris Tan
- CGTN

15.00 – 15.15

Giải lao

 

 

 

 

15.15 – 17.00

Bước 1: Lập kế hoạch
(tiếp theo)

- Tổ chức thảo luận : Lập kế hoạch một dự án (tiếp theo)

- nt-

- Phiếu bài tập 1.5

- Chris Tan
- CGTN


Ngày 2 (15/7/2008)
Bài 1: Thế nào là học theo dự án? (Tiếp theo)

Thời gian

Nội dung

HĐGV

HĐ HV

Phương tiện

Ghi chú

8.30 – 10.00

- Bước 2. Thực hiện nghiên cứu  
- Bước 3 : Tổng hợp kết quả
- Xem xét các dự án của học sinh

- Trình bày, giải thích

- Trình bày, giải thích
- Tổ chức thảo luận

 

 

Thảo luận theo nhóm cấp học

- Projector
- Video

 

- Phiếu 1.6

- Chris Tan
- CGTN

10.00 – 10.15

Giải lao

 

 

 

 

10.15– 11.30

- Tổ chức nhóm làm dự án như thế nào?

 

- Quá trình học theo dự án gồm những kỹ năng gì?
a. Tìm kiếm và thu thập dữ liệu
b. Phân tích và giải thích các kết luận
c. Tóm lược thông tin
d. Xây dựng kết quả học tập

- Trình bày, giải thích
- Tổ chức thảo luận : Các cách lập nhóm dự án
- Trình bày, giải thích

 

Thảo luận theo nhóm cấp học

- Projector
- Phiếu 1.7
- Máy chiếu, giấy trong
- Video

- Chris Tan
- CGTN

11.30 – 14.00

Nghỉ trưa

 

 

 

 

14.00 – 15.00

- Sử dụng Sổ theo dõi dự án dành cho HS
- Thực hành xây dựng dự án

- Trình bày, giải thích
- Tổ chức thực hành

 

Mỗi nhóm thực hành xây dựng một dự án

- Sổ theo dõi dự án

- Phiếu 1.8
- Máy tính nối mạng

- Chris Tan
- CGTN

15.00–15.15

Giải lao

 

 

 

 

15.15 – 17.00

Thực hành xây dựng dự án (tiếp theo)

Tổ chức thực hành

-nt-

- Phiếu 1.8
- Máy chiếu, giấy trong

- Chris Tan
- CGTN


Ngày 3 (16/7/2008)
Bài 2: Thiết kế bài học và thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn

Thời gian

Nội dung

HĐGV

HĐ HV

Phương tiện

Ghi chú

  8.30 – 10.00

- Khung Học theo dự án
- Lập kế hoạch và thiết kế chương trình
a. Tích hợp Học theo dự án vào chương trình
b. Thiết kế các mục tiêu học tập ở cấp độ tư duy cao hơn

 

c. Xác định các kết quả học tập ở cấp độ tư duy cao hơn

 

- Trình bày, giải thích

 

 

- Tổ chức thảo luận : Các mục tiêu học tập trong PP Học theo dự án
- Trình bày, giải thích
- Tổ chức thảo luận : Xác định kết quả học tập trong PP Học theo dự án

 

 

 

- Thảo luận theo nhóm cấp học

 

- Thảo luận theo nhóm cấp học

- Projector

 

 

- Phiếu 2.1
- Máy chiếu, giấy trong

 

- Phiếu 2.2
- Máy chiếu, giấy trong

- Chris Tan
- CGTN

  10.00–10.15

Giải lao

 

 Giải lao

 

 

  10.15– 11.30

- Vai trò của giáo viên là gì?
- Ví dụ tham khảo: Học theo dự án ở Singapore

 

- Trình bày, giải thích

- Tổ chức thảo luận : thách thức đối với người hướng dẫn

 

Thảo luận theo nhóm cấp học

- Projector
- Video

- Phiếu 2.3
- Máy chiếu, giấy trong

- Chris Tan
- CGTN

  1130 – 1400

Nghỉ trưa

 

 

 

 

1400 – 1500

Thực hành xây dựng dự án

Tổ chức thực hành

Mỗi nhóm thực hành xây dựng một dự án (tiếp theo)

- Phiếu 1.8
- Máy chiếu, giấy trong

- Chris Tan
- CGTN

  1500 – 1515

Giải lao

 

 

 

 

15.15 – 1700

Thực hành xây dựng dự án

Tổ chức thực hành

-nt-

- Phiếu 1.8
- Máy chiếu, giấy trong

- Chris Tan
- CGTN


Ngày 4 (17/7/2008)
Bài 2: Thiết kế bài học và thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn (tiếp theo)

Thời gian

Nội dung

HĐGV

HĐ HV

Phương tiện

Ghi chú

8.30 – 10.00

- Ứng dụng CNTT trong Học theo dự án như thế nào?
- Đánh giá dự án của học sinh như thế nào?
- Các quy tắc đánh giá

- Thực hành: Đánh giá dự án của học sinh

- Trình bày, giải thích

 

 

- Tổ chức thực hành

 

 

 

Thực hành đánh giá dự án của HS theo nhóm cấp học

- Projector

 

 

- Phiếu 2.4
- Máy chiếu, giấy trong

- Chris Tan
- CGTN

10.00 –10.15

Giải lao

 

 

 

 

10.15– 11.30

- Nguồn thông tin trên mạng internet
- Thực hành xây dựng dự án

- Trình bày, giải thích

- Tổ chức thực hành

 

Mỗi nhóm thực hành xây dựng một dự án (tiếp theo): tổng hợp tất cả các thông tin đã thu thập được

- Projector
- Video
- Phiếu 1.8

- Chris Tan
- CGTN

11.30 – 14.00

Nghỉ trưa

 

 

 

 

14.00 – 15.00

Thực hành xây dựng dự án

Tổ chức thực hành

Hoàn thiện báo cáo kết quả dự án

Phiếu 1.8

- Chris Tan
- CGTN

15.00 –15.15

Giải lao

 

 

 

 

15.15 – 17.00

Thực hành xây dựng dự án

Tổ chức thực hành

- Trình bày thử báo cáo trong nhóm (không quá 10 phút)
- Nộp báo cáo (không quá 20 slide)

- Phiếu 1.8
- Máy chiếu, giấy trong

- Chris Tan
- CGTN


Ngày 5 (18/7/2008)
Bài 3: Trình bày và đánh giá dự án

Thời gian

Nội dung

HĐGV

HĐ HV

Phương tiện

Ghi chú

8.30 – 10.00

Trình bày và đánh giá dự án của HV

Tổ chức các nhóm trình bày và đánh giá

 

- Mỗi nhóm trình bày trong 10 phút
- Hỏi & đáp trong 2 phút
- Đánh giá

Projector

- Chris Tan
- CGTN

10.00–10.15

Giải lao

 

 

 

 

10.15 -10.50

Chương trình Sáng kiến trẻ em của Ngân hàng Thế giới

Trình bày

Lắng nghe, thảo luận

Projector

Bà Đặng Thị Ngọc Lan ,   Ngân hàng Thế giới

10.50– 11.30

Trình bày và đánh giá dự án của HV (tiếp theo)

Tổ chức các nhóm trình bày và đánh giá (tiếp theo)

-nt-

Projector

- Chris Tan
- CGTN

11.30 – 14.00

Nghỉ trưa

 

 

 

 

14.00 – 15.00

Trình bày và đánh giá dự án của HV (tiếp theo)

Tổ chức các nhóm trình bày và đánh giá (tiếp theo)

-nt-

Projector

- Chris Tan
- CGTN

15.00–15.15

Giải lao

 

 

 

 

15.15–16.00

Trình bày và đánh giá dự án của HV (tiếp theo)

Tổ chức các nhóm trình bày và đánh giá (tiếp theo)

-nt-

Projector

- Chris Tan
- CGTN

16.00 – 17.00

- Đánh giá khóa tập huấn

- Bế mạc

Tổ chức

Điền phiếu đánh giá

Phiếu đánh giá

- Chris Tan
- CGTN
- Dự án