Tap huan ung dung CNTT trong DvHTC_Anh 7.JPG
Hoi nghi tap huan QTE_12.JPG
TH hoc theo Du An_12.JPG
Tap huan Nghien cuu KH T1-2008 16.JPG
Tap huan nang cao ky nang AD DvHTC T1-200814.JPG
Tap huan XD ke hoach bai hoc 07.JPG
Tap huan TVTT T10-2007 - 09.JPG
Hoi nghi tap huan Quyen tre em 51.JPG
Hoi nghi tong ket nam 06-07023.JPG

Các trang: 1  2  3  
Ảnh Tập huấn
Các album ve Tap huan.jpg