Album anh cong tac tai Quang Ninh T1-2008 - 10.JPG
Album anh cong tac tai Lao Cai T10-2007 - 20.JPG
Album cong tac Thai Nguyen - 14.JPG
Album anh cong tac tai Ha Giang 11092007 - 11.JPG
Album anh cong tac tai Dien Bien 28052007 - 09.JPG
Album anh cong tac tai Lai Chau 04052007 - 08.JPG
Album anh cong tac tai Lang Son 14052007 - 15.JPG
Album anh cong tac tai Bac Kan - 07.JPG
Album anh cong tac tai Cao Bang - 07.JPG

Các trang: 1  2  3  
Ảnh Công tác tại địa phương
Cac Album anh cac chuyen Cong tac