Hoi nghi DG De tai NCKH 2009_ Anh 4_exposure.JPG
Hoi thao chia se kinh nghiem Singapore_13.JPG
Hoi nghi tong ket KQ Khao sat 14 Tinh - 11.jpg
Hoi nghi so ket KQ Khao sat - 06.jpg

Ảnh Hội thảo
Các Album về Hội thảo.jpg