Bản in

Mục tiêu và các hoạt động Dạy và Học tích cực

Mục tiêu chính của dự án tập trung vào việc củng cố, phát triển, mở rộng và nâng cao kĩ năng áp dụng D&HTC tại 14 tỉnh với mong đợi: xoá bỏ hiện tượng dạy học thụ động “ đọc –chép”, các giảng viên sư phạm và giáo viên trường thực hành sư phạm ứng dụng D&HTC trong hoạt động dạy học hàng ngày của họ, phù hợp với chương trình và SGK mới và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương...


anh muc tieu 1

Dự án Việt - Bỉ pha I kết thúc vào năm 2003 đã để lại nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thay đổi cách dạy và cách học của giáo viên và học sinh tại các trường tham gia dự án của 7 tỉnh miền núi phía Bắc và đồng thời có ảnh hưởng đến các tỉnh thành phố khác trong cả nước thông qua những sản phẩm tài liệu, băng ghi hình…của dự án về D&HTC.

Dự án Việt Bỉ pha II được thực hiện vào năm 2005 với địa bàn rộng hơn, gồm 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Trong đó có 7 tỉnh mới và 7 tỉnh đã tham gia dự án Việt-Bỉ pha I. Mục tiêu chính của dự án tập trung vào việc củng cố, phát triển, mở rộng và nâng cao kĩ năng áp dụng D&HTC tại 14 tỉnh với mong đợi: xoá bỏ hiện tượng dạy học thụ động “ đọc –chép”, các giảng viên sư phạm và giáo viên trường thực hành sư phạm ứng dụng D&HTC trong hoạt động dạy học hàng ngày của họ, phù hợp với chương trình và SGK mới và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

anh muc tieu 2

Thực hiện mục tiêu trên và để đảm bảo các hoạt động của dự án mang tính phù hợp, thiết thực, hiệu quả, Dự án đã  xây dựng kế hoạch  triển khai các hoạt động theo một quy trình cơ bản  như sau:


1. Khảo sát cơ bản, đánh giá hiện trạng D&HTC và xác định nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên  để  xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp.


2. Kế hoạch thực hiện, giai đoạn I
Củng cố về D&HTC và sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học

 

 2.1 Tập huấn

 • Tập huấn cho 80 chuyên gia các môn học, là lực lượng chủ chốt của TƯ, gồm các tác giả CT&SGK của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, chuyên viên chỉ đạo các môn học của các Vụ bậc học, giảng viên của các trường đại học. Những người có nhiều kinh nghiệm trong tập huấn và đã tham gia nhiều khoá tập huấn của chuyên gia quốc tế về D&HTC.
 • Tập huấn cho 504 giáo viên cốt cán gồm: Giảng viên SP các môn học và giáo viên các trường thực hành sư phạm TH, THCS và DTNT.
 • Tập huấn cho 112 cán bộ quản lý gồm: Lãnh đạo và cán bộ phụ trách chuyên môn Sở GD; cán bộ Phòng GD; Lãnh đạo trường CĐSP; Lãnh đạo trường thực hành TH, THCS, DTTS
 • Tập huấn cho 2750 giảg viên SP và giáo viên của các trường thực hành sư phạm ( đối tượng hưởng lợi thứ II)


2.2 Áp dụng

 • Áp dụng D&HTC trong các trường học sư phạm và trường thực hành sư phạm TH, THCS, DTNT.
 • Tổ chức cuộc thi thực hành áp dụng D&HTC qua băng ghi hình

 

2.3. Giám sát , hỗ trợ và đánh giá

 • Giám sát, hỗ trợ và  đánh giá kết quả áp dụng D&HTC
 • Tổ chức Hội nghị tổng kết sau một năm áp dụng D&HTC


2.4. Tham quan học tập

 • Tổ chức các chuyến tham quan học tập nước ngoài cho cán bộ quản lý gồm :
  - Lãnh đạo các Vụ bậc học liên quan;
  - Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
  - Lãnh đạo trường CĐSP,
  - Lãnh đạo trường thực hành TH, THCS, DTNT
 • Áp dụng các bài học kinh nghiệm sau chuyến tham quan học tập vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

 

3. Kế hoạch thực hiện, giai đoạn II
Mở rộng, nâng cao nhận thức, kĩ năng thực hành áp dụng D&HTC.

3.1 Tập huấn
Tập huấn nâng cao nhận thức, kĩ năng thực hành áp dụng 3 PPDH mới : Học theo góc; Học theo hợp đồng; Học theo dự án cho 40 chuyên gia trong nước và 200 giảng viên cốt cán (do chuyên gia BỈ tập huấn )

3.2 Áp dụng
200 Giảng viên, giáo viên cốt cán áp dụng thí điểm 3 PPDH mới tại 14 tỉnh.

3.3 Đánh giá kết quả thí điểm

 • T ổ chức đánh giá kết quả thí điểm qua băng ghi hình giờ học
 • Tập huấn cho 200 GV cốt cán củng cố 3 PPDH mới  về lý thuyết và kĩ năng thực hành áp dụng  (do chuyên gia Bỉ tập huấn).
 • Tập huấn cho 200 GV cốt cán xây dựng KH tập huấn  cho đối tượng hưởng lợi thứ II
 • Tập huấn cho 2750  GVSP, giáo viên trường thực hành SP về 3 PPDH mới.
 • 2750 GVSP và giáo viên các trường THSP áp dụng thí điểm 3 PPDH mới
 • Tổ chức cuộc thi áp dụng 3 PPDH mới

3.5 Giám sát và đánh giá

 • Tổ chức giám sát  tập huấn tại địa phương
 • Tổ chức đánh giá kết quả cuộc thi áp dụng thí điểm 3 PPDH  

 

4. Biên soạn tài liệu về D&HTC

 • Tổ chức biên soạn hoàn thiện tài liệu về D&HTC bao gồm lý thuyết và bài học thực hành kèm theo băng đĩa hình minh hoạ,
 • Tổ chức in ấn, nhân bản nhằm phổ biến những kết quả đã đạt  được, bảo đảm tính bền vững của Dự án, chuyển giao về Bộ GD&DDT.

Kế hoạch chi tiết
 

STT

Hoạt động

Thời gian

1

Khảo sát cơ bản đánh giá hiện trạng D&HTC và xác định nhu cầu .

9 – 12/2005

2

Tập huấn củng cố D&HTC và sử dụng thiết bị dạy học:

5- 11/2006

 • Tập huấn cho các chuyên gia TW
 • Tập huấn cho giảng viên cốt cán của địa phương
 • Tập huấn cho CBQL
 • Tập huấn cho đối tượng hưởng lợi thứ 2 (giáo viên/giảng viên của các trường tham gia Dự án)

3

Áp dụng

9/06  – 4/07

 • Áp dụng D&HTC tại các trường tham gia dự án tại 14 tỉnh
 • Tổ chức cuộc thi áp dụng D&HTC qua băng ghi hình

4

Giám sát hỗ trợ, đánh giá

 1. Giám sát hỗ trợ tập huấn cho đối tượng hưởng lợi thứ 2 tai 14 tỉnh
 2. Giám sát hỗ trợ áp dụng D&HTC tại 14 tỉnh
 3. Tổ chức Đánh giá  kết quả cuộc thi  tại ĐP và  TW
 4. Tổ chức Hội nghị đánh giá tổng kết sau 1 năm áp dụng D&HTC

1/07 – 4/07

5

Tập huấn nâng cao nhận thức và kĩ năng D&HTC: Tập huấn 3 phương pháp mới: dạy học theo góc, theo hợp đồng và theo dự án:

 

 1. Tập huấn cho giảng viên cốt cán
6/2007
 1. GV cốt cán thực hành áp dụng thí điểm 3 phương pháp tại 14 tỉnh
9/2007 – 2/2008
 1. Tập huấn lập kế hoạch tập huấn cho đối tượng hưởng lợi thứ 2
6/2008
 1. Tập huấn cho cho đối tượng hưởng lợi thứ 2 ( Giáo viên và giảng viên các trường Dự án)
7- 8/2008

6

Áp dụng dạy học theo 3 phương pháp mới:

 

 • Áp dụng dạy học theo 3 phương pháp mới
9/08 – 1/2009
 • Tổ chức cuộc thi áp dụng 3 PPDH qua băng ghi hình
 
 • Giám sát, hỗ trợ dạy học theo 3 phương pháp mới
1 – 3/2009

7

Tham quan:

 

 • Tổ chức 4 đoàn tham quan học tập nước ngoài: cho cán bộ quản lý ( Lãnh đạo sở GD&DDT, Lãnh đạo trường CĐSP, Lãnh đạo trường thực hành TH, THCS, DTNT)
7/2007 – 3/2008
 • Áp dụng bài học kinh nghiệm sau chuyến tham quan học tập nước ngoài vào thực tế giáo dục ở địa phương.
1/2008 – 5/2009
 • Tổ chức 4 đoàn  tham quan học tập nước ngoài cho giảng viên tích cực ( GVSP, giáo viên các trường thực hành sư phạm )
2-7/2009

8

Đánh giá kết quả áp dụng 3 PPDH mới

3 -5/2009

9

Biên soạn tài liệu về dạy và học TC

10/2008 – 6/2009

10

In ấn phát hành

6 -9/2009