Mục tiêu và kế hoạch của hoạt động Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

Mục tiêu hỗ trợ nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của Dự án là nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng cho các giảng viên sư phạm, nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn của thực tế dạy và học tại 14 Tỉnh miền núi phía Bắc.