Tập huấn nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 

Học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới, các nước trong khu vực, nhằm nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho các giảng viên sư phạm, hai khoá tập huấn cho 200 GV cốt cán là thành viên của Hội đồng KH của 14 trường CĐSP, và 114 cán bộ quản lý giáo dục được tổ chức

 

 


 

Mục tiêu và kế hoạch của hoạt động Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng  

Mục tiêu hỗ trợ nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của Dự án là nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng cho các giảng viên sư phạm, nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn của thực tế dạy và học tại 14 Tỉnh miền núi phía Bắc.