Nội dung và kế hoạch biên soạn giáo trình/tài liệu phần giáo dục dành cho địa phương 

Nội dung biên soạn bao gồm các vấn đề: Kinh tế xã hội địa phương; lịch sử, địa lí, văn hoá, văn học, nghệ thuật, động thực vật địa phương; vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội ở địa phương, thuộc các môn học: Lich sử; Địa lí; Ngữ văn; Giáo dục công dân/ Đạo đức; Công nghệ; Âm nhạc.